نگاهی به تاریخ ایران و جهان
تاریخ ایران و جهان

ضرب سکه دردوران ایران باستان

ضرب سکه دردوران ایران باستان

هخامنشیان
سکه های ساسانی-هرمز دوم
سلوکیان
 
اشکانیان
ساسانیان
 
Gold coin with the image of Khosrau II.jpg
ضرب سکه
برای اولین بار در دوران هخامنشیان بود که سکه ای زرین به نام (دریک)یا(زریک)ضرب شد.قبل از رواج سکه،معمولا ده نشینان،محصولات خودرا به شهر می آوردندوبا محصولات دیگر را که مورد نیازشان بود می خریدند.
به این معامله مبادله ی کالا به کالا میگویند.
ارسال دیدگاه

فرستادن دیدگاه