نگاهی به تاریخ ایران و جهان

بایگانی: پادشاه مصر - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها
واژه فرعون واژه فرعون
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

واژه فرعون

واژه فِرعَون لقبی است که در دوره متأخر برای نام بردن از فرمانروایان سلسله‌های مصر باستان به‌کار می‌رود. هر چند، از نظر تاریخی، فرعون فقط در طی پادشاهی نوین مصر، به...